Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

na podstawie programu szkolenia zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860);

 1. Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  1. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  2. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  3. postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
 2. Uczestnicy szkolenia

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 1. Sposób organizacji szkolenia

  Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
  Szkolenie powinno być realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.
  Szkolenie organizowane jest w dwóch formach:

  Seminarium:

  na którym omawiane są problemy wynikające ze specyfiki pracy oraz podczas którego osoby zapoznają się szczegółowo z wybranymi zagadnieniami po uprzednim przeanalizowaniu materiałów otrzymanych od Naszej firmy;

  Szkolenia stacjonarnego:

  organizowanego w niewielkich grupach i dogodnych, uzgodnionych ze zleceniodawcą terminach.
 2. Program szkolenia

  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

   Minimum 8 godzin

   *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Created by PJK NET