Pracowników inżynieryjno-technicznych

na podstawie programu szkolenia zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860);

 1. Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  1. identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  2. organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  3. metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
 2. Uczestnicy szkolenia

  Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

   

 3. Sposób organizacji szkolenia

  Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych,w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych)
  Szkolenie organizowane jest w dwóch formach:

  Seminarium:

  na którym omawiane są problemy wynikające ze specyfiki pracy oraz podczas którego osoby zapoznają się szczegółowo z wybranymi zagadnieniami po uprzednim przeanalizowaniu materiałów otrzymanych od Naszej firmy;

  Szkolenia stacjonarnego:

  organizowanego w niewielkich grupach i dogodnych, uzgodnionych ze zleceniodawcą terminach.
 1. Program szkolenia

  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  1. aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: - praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
   - odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
   - wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
   - wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
   - systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
   - nadzoru i kontroli warunków pracy,
  2. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
  1. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

    

  2. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
  3. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
  4. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
  5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

   Minimum 16 godzin

   *) Szczegółowy program szkolenia powinien być opracowany odrębnie dla każdej z grup pracowników inżynieryjno-technicznych (projektantów, konstruktorów, technologów). **) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Created by PJK NET