Pracowników administracyjno-biurowych

na podstawie programu szkolenia zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860);

 1. Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
 2. Uczestnicy szkolenia

  Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 3. Sposób organizacji szkolenia

  Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
  Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji.
  Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych).
  Szkolenie organizowane jest w dwóch formach:

  Seminarium:

  na którym omawiane są problemy wynikające ze specyfiki pracy oraz podczas którego osoby zapoznają się szczegółowo z wybranymi zagadnieniami po uprzednim przeanalizowaniu materiałów otrzymanych od Naszej firmy;

  Szkolenia stacjonarnego:

  organizowanego w niewielkich grupach i dogodnych, uzgodnionych ze zleceniodawcą terminach.
 1. Ramowy program szkolenia

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  1. praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  2. ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  3. wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  4. profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

   

  1. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
  2. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
  3. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

   Minimum 8 godzin

   *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Created by PJK NET