instruktaż ogólny BHP

Miejsce szkolenia: Żniwna 10/14 - 09:00 - 12:30

na podstawie programu szkolenia zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860);

 1. Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
  1. podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  2. przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  3. zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 2. Uczestnicy szkolenia

  Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

 3. Sposób organizacji szkolenia

  Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu- przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
  Szkolenie organizowane jest w dwóch formach:

  Seminarium:

  na którym omawiane są problemy wynikające ze specyfiki pracy oraz podczas którego osoby zapoznają się szczegółowo z wybranymi zagadnieniami po uprzednim przeanalizowaniu materiałów otrzymanych od Naszej firmy;

  Szkolenia stacjonarnego:

  organizowanego w niewielkich grupach i dogodnych, uzgodnionych ze zleceniodawcą terminach.
 1. Program szkolenia

  1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
  5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
  6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
  7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
  8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
  9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
  10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
  11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

  Minimum 3 godziny

  *) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  **) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Created by PJK NET